4A创意奖获奖作品展示
1 2
作品名称: Za “无滤镜挑战”
广告主: 资生堂中国
产品服务: Za
参赛公司: dentsu mcgarrybowen China
创意总监: 世濑健二郎
文案: 孟芊
美术指导: 庞企超
客户服务: 浦田贤,严雯佳
策划: 朱芳仪, 刘蜀閩
  • 全场大奖
  • 互动类
  • 移动类
  • 直效类
  • 公益类
  • 数字工艺类
  • 创新营销类
  • 数字整合传播
  • 媒介营销
  • 性别平等类